Algemene Voorwaarden

Algemeen

Ubcoaching&training is opgericht door Ursula Beekman, gevestigd te Doesburg en ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer: 62254480.
Ik richt me op het coachen van volwassen vrouwen en pubermeiden tussen de 12-18 jaar. Ook ouders van
deze pubermeiden worden betrokken bij de coaching. Tijdens de coaching werk ik vanuit diverse creatieve
werkvormen en met diverse materialen. De ingrediënten die ik aanschaf als onderdeel van het koken van
een gerecht zijn voor mijn rekening. Onderdelen van de coaching kunnen komen uit de Rots en
Watertraining, onderdeel zijn van Neuro linguïstisch programmeren (NLP), voortvloeien uit de voice
dialogue. Tijdens een coachsessie kan in overleg een paard of hond deel uit maken als co-coach. Als ik van
mening ben dat de lichamelijke conditie van zowel de volwassen vrouw of van het kind in gevaar is, zal ik de
coaching niet kunnen voortzetten zonder dat hiervoor medische hulp is gezocht.

Uitleg

Ik/mijn:
Ursula Beekman
Jij/jou(w)/je/u(w):
volwassen vrouw of ouders van de jongere die ik mag begeleiden.

Diensten

Al mijn diensten zijn gericht op inzicht, bewustwording, herstel en groei van het zelfbeeld, zelfvertrouwen
rondom het thema lichaam en voeding. Dit geldt zowel voor de volwassen vrouwelijke coachee, als de
pubermeid. De volwassene en de jongere passen dit naar eigen inzicht toe. De ouders helpen hun kind bij
zijn/haar verdere ontwikkeling en groei.
De ondertekenende of opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere
gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft.
Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de
coaching/begeleiding of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Ik kan hier niet
verantwoordelijk voor worden gehouden.
Na het bespreken van de overeenkomst en de algemene voorwaarden en bij akkoord van de prijsbepaling,
ondertekenen we samen deze overeenkomst.

Aansprakelijkheid

Mijn advies is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Ik ben
nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de
geboden diensten door mij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van mijn kant. Vergoeding aan
ouders of de jong volwassene, kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens mijn
aansprakelijkheidsverzekering.
Voor lichamelijke- en psychische klachten, raad ik aan altijd contact op te nemen met uw huisarts

Vertrouwelijkheid

Ik ben verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachsessies.
Voor overleg met derden in het belang van het kind, vraag ik altijd eerst toestemming aan de ouders. Indien
kinderen mij vertrouwelijke informatie verstrekken blijft deze informatie veilig bij mij, tenzij ik inschat dat
het kind zichzelf en/of een ander in een onveilige situatie doet belanden. Dan ben ik verantwoordelijk om
ouders op de hoogte te brengen. Altijd na overleg met het kind, dit om de vertrouwensband niet te
beschadigen. Zie ik in jouw situatie, of van jouw kind of omgeving, een direct of zeer dreigend gevaar, dan
bespreek ik dit met je en laat het in eerste instantie aan jou om verandering in te zetten. Eventueel met
hulp van instanties. Gebeurt er niets dat het gevaar doet wijken, dan zou dit kunnen leiden tot het
doorbreken van mijn beroepsgeheim. In deze ben ik dan genoodzaakt Veilig Thuis in te lichten. Het kan zijn
dat ik een vraag over een traject wil bespreken met een supervisor. Dit gebeurt dan op een manier waarin
jouw naam en specifieke situatie onherkenbaar zijn en bij een integere supervisor.

Regels rond een afspraak voor kinderen

Er is een wachtruimte binnen de praktijk waar ouders kunnen wachten terwijl ik met het kind aan het werk
ben. Indien het voor het welbevinden van het kind beter is dat de ouder(s) bij de coaching/begeleiding
is/zijn, is dit geen enkel probleem en zelfs wenselijk. Na een begeleidings- coachmoment is er eventueel
kort gelegenheid om vragen te stellen en of een en ander te bespreken. Mocht ik merken dat dit gesprek
niet ten goede komt aan de ontwikkeling van het kind omdat het te inhoudelijk gaat worden en ik de
informatie niet geschikt vind voor het kind, zal ik je vragen hier op een ander moment over verder in
gesprek te gaan. Tijdens een evaluatiegesprek worden de vorderingen met betrekking tot het kind
uitgebreid besproken en is er voor jou als ouder voldoende ruimte om informatie te delen.

Verslaglegging

Indien ouders dit wensen, maak ik aan het einde van het coachtraject een verslag dat tevens als overdracht
naar school, huisarts en/of psycholoog/kinderarts kan dienen. Je kiest er zelf voor of je hier gebruik van wilt
maken. Aantekeningen die ik maak tijdens de begeleiding/coaching vernietig ik na het evaluatiegesprek.
Verslaglegging bewaar ik in mijn administratie en zal nooit zonder toestemming van ouders aan derden
worden verstrekt. Hiervoor verwijs ik verder naar de privacyverklaring op mijn website.

Tarieven

De tarieven staan vermeld op mijn website (www.ubcoachingentraining.nl) of zijn op te vragen bij mij. Alle
bedragen zijn inclusief 21% BTW.

Betaling

Voor volwassenen geldt: de betaling gaat in overleg. Je kunt er voor kiezen om het halfjaarlijkse coachtraject
in één keer te voldoen. De betaling dient dan bij mij binnen te zijn voordat de eerste coachsessie
daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Het is ook mogelijk om het totaal bedrag van het half jaar coachtraject
in 3 termijnen te voldoen. Ik stuur je dan iedere 2 maanden een factuur. Hiermee ga je de verplichting aan
om alle verschuldigde termijnen binnen de op de factuur geldende betalingstermijn te voldoen. Voor
ouders van pubermeiden 12-18 jaar verwijs ik naar de gemeente of naar de huisarts. Als zorgaanbieder van
Centraal Gelderland ben ik verbonden aan de volgende gemeenten: Doesburg, Rheden, Velp, Arnhem,
Westervoort, Duiven, Zevenaar, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek.
Na instemming van bovengenoemde gemeente of na verwijzing van de
huisarts wordt de coaching van uw dochter volledig vergoed volgens betaling uit de jeugdwet.

Gesprekken met derden

Ik sta open voor mogelijkheid tot een gesprek met derden. Dit kan een leidinggevende, leerkracht, (ex)
partner, familielid of andere hulpverlener of arts zijn. Ik verwijs graag naar de privacyverklaring op mijn
website.